Nuoruusiän kehitystehtävät voidaan jakaa kolmeen:

  1. Lapsuuden vanhemmista irrottautuminen ja vanhempien uudelleen löytäminen aikuisella tasolla
  2. Oman ruumiinkuvan ja seksuaalisuuden jäsentäminen
  3. Ikätovereiden apuun turvautuminen (Aalberg, Siimes 2007)

Neljäntenä tärkeänä kehitystehtävänä voidaan pitää opiskeluun ja ammatinvalintaan liittyvien suunnitelmien tekemistä.

Lapsen normaalissa kehityksessä alakouluvaihe on suhteellisen tyyntä. Tämä tasapaino rikkoutuu, kun murrosikä alkaa nopeine biologisine ja hormonaalisine muutoksineen. Pojan murrosiän keskivaihe sijoittuu noin 13½ vuoden ikään. Fyysinen muutos pojalla kestää keskimäärin kolme vuotta; tänä aikana hänestä kasvaa fyysisessä mielessä mies. Psyykkinen muutos kestää kuitenkin kaksinkertaisen ajan ja luo ymmärrettävästi suuria haasteita nuoren elämässä. (Aalberg 2006)

Tytön nuoruusiän kehitys alkaa lähes kaksi vuotta aiemmin ja näyttäytyy aikuisten silmissä hieman erilaisena. Myös tytöt irrottautuvat lapsuudesta nuoruusiän aikana. Tytöillä tämä voi ilmetä eräänlaisena lamakautena, jossa koetaan masennuksen tunteita. (Siltala 2006) Tytön psyykkinen taantuma ei yleensä kuitenkaan ole niin suuri kuin pojan (Aalberg, Siimes 2007).