Nuoruusikään kuuluvaa kuohuntaa voi olla vaikea erottaa vakavammasta, hoitoa vaativasta psyykkisestä oireilusta. Koululla on oltava oppilashuollon malli, jonka avulla koulussa edetään, kun nuoren tilanteesta huolestutaan. Opettaja ei ole se taho, joka tekee päätöksiä nuoren hoitoonohjauksesta. Toisaalta juuri opettaja näkee nuorta paljon, voi huolestua nuoresta ja viedä asiaa eteenpäin. Mikäli opettajalle tai jollekulle muulle koulun henkilökunnasta tulee huoli nuoren voinnista, hänen on oltava yhteydessä sekä kotiin että koulun oppilashuoltoryhmään. Koulun oppilashuollon rakenteet tulee olla kaikilla työntekijöillä tiedossa.

Vaikka nuori kahdenkeskisessä keskustelussa kieltäisikin ongelmat, on hänelle merkityksellistä se, että opettaja tuo huolensa esille ja kertoo viestittävänsä siitä eteenpäin.

Väestöliiton sivuilla on hyvinvoivan nuoren tarkistuslista, jonka avulla aikuinen voi selvittää, onko syytä huoleen (http://www.vaestoliitto.fi/murkun_kanssa/tietoa/mielenterveys2/hyvinvoiva_nuori/).

Mikäli seuraavat kohdat täyttyvät, oireilun voidaan katsoa kuuluvan normaaliin nuoruusiän kehitykseen:

Nuori

  • selviytyy päivittäisestä arjesta ilman suurta ahdistusta, lähtee useimmiten mielellään kouluun
  • nukkuu ja syö hyvin, kykenee toimimaan ryhmässä ja luomaan ystävyyssuhteita
  • sietää epäonnistumisia, osaa iloita tavallisesta elämästä, nauraa aina välillä ja kykenee muutenkin osoittamaan tunteitaan – niin kiintymyksen kuin vihan
  • tunnistaa oikean ja väärän kehitystasonsa mukaisesti
  • kokee elämän tyytyväisyyttä, uskoo riittävästi omiin kykyihinsä ja voi olla temperamentiltaan omanlaisensa
  • kykenee tuntemaan empatiaa – pystyy asettumaan toisen ihmisen asemaan ja tarvittaessa puolustamaan toistenkin oikeuksia

Listaan voisi lisätä vielä sen, että nuori selviytyy koulunkäynnistä ilman kohtuuttomia ponnisteluja ja että hänen puheensa ja käyttäytymisensä ovat pääsääntöisesti samanlaista kuin muilla ikätovereilla. Opettajan on vietävä tieto eteenpäin niissä tilanteissa, joissa nuoren käytös tai puheet ovat ”outoja” tavalla, joka huolestuttaa tai vakavasti mietityttää opettajaa.