Yleinen tuki

Yleinen tuki kuuluu kaikille. Kun havaitaan, että oppilaan opiskelu tarvitsee tukea, päätetään tietoisesti muokata opetusta ja tukea oppilasta yhteistyössä huoltajien kanssa, tehdään nuoren koulunkäynnissä jotain toisin. Keinoina ovat mm. eriyttäminen, tukiopetus ja matalan kynnyksen yhteydenpito huoltajiin, ohjauskeskustelut, osa-aikainen erityisopetus, avustajapalvelut sekä ohjaus- ja tukipalvelut mahdollisuuksien mukaan. Luokanopettaja, aineenopettaja tai erityisopettaja voi laatia oppimissuunnitelman jo tässä vaiheessa.

1.    Oppilaalla huomataan tuen tarve. Keskustelu oppilaan kanssa.

2.    Kodin ja koulun välinen keskustelu
 
3.    Pedagogiset ratkaisut, tukikeskustelut, tukiopetus, avustajapalvelut jne.
Oppimissuunnitelma voidaan tehdä jo tässä vaiheessa.

4.    Laaja-alainen erityisopetus, koulukuraattori, koululaisten tukihenkilö, koulutervey-denhoitaja, koulupsykologin konsultaatio tms.
Yhteistyö oppilashuollon henkilöiden kanssa auttaa opettajaa oppilaan tukemisessa.

5.    Pedagoginen arvio
Pedagogisen arvion laatii luokanopettaja, luokanvalvoja tai aineenopettaja. Siinä kuva-taan oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena. Siitä lähetetään kopio huoltajille.
Pedagoginen arvio laaditaan tai päivitetään aina, kun oppilaan koulunkäynnissä tapah-tuu muutoksia yleisen tuen vaiheessa.

6.    Moniammatillinen oppilashuoltoryhmä
Oppilashuoltoryhmä tekee päätöksen yleisen tuen jatkamisesta tai tehostetun tuen aloit-tamisesta pedagogisen arvion perusteella.

Tehostettu tuki
 
Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä. Tällöin tuen tarve on sään-nöllistä tai tarvitaan useita tukimuotoja samanaikaisesti. Tuki suunnitellaan kokonaisuutena. Nuoren koulunkäynnissä tehdään enemmän toisin. Huoltajien kanssa tehdään yhteistyötä. Tuen tavoitteena on ehkäistä ongelmien kasvamista, monimuotoistumista ja kasautumista.
 
Luokan kertaaminen on tehostettua tukea, ja siihen liittyy pedagogisen arvion ja oppi-missuunnitelman laatiminen uutta lukuvuotta varten. Samoin perusopetuksen päättö-vaiheen JOPO -opiskelu on tehostettua tukea.

7.    Oppimissuunnitelma

8.    Pedagoginen selvitys
Pedagogisen selvityksen laatimisesta vastaa luokanopettaja tai luokanvalvoja. Pedagogi-sen selvityksen tekemiseen osallistuu moniammatillinen oppilashuoltoryhmä. Siinä kuvataan oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena. Siitä lähetetään kopio huoltajille.
Pedagoginen selvitys laaditaan tai päivitetään aina, kun oppilaan koulunkäynnissä tapahtuu muutoksia tehostetun tuen vaiheessa.

9.    Koulupsykologin, koulukuraattorin, kouluterveydenhoitajan tms. asiakkuus

10.  Moniammatillinen oppilashuoltoryhmä
Oppilashuoltoryhmä käsittelee pedagogisen selvityksen ja esittää joko tehostetun tuen jatkamista tai erityisen tuen aloittamista.

Erityinen tuki
 
11. E-päätös ja HOJKS
Tuen aloittaminen edellyttää erityisen tuen päätöstä. Päätös on määräaikainen, ja sitä tar-kistetaan ainakin 2. vuosiluokan jälkeen ja ennen 7. vuosiluokkaa. Päätöksen erityisen tuen aloittamisesta ja lopettamisesta tekee opetuspäällikkö pedagogisen selvityksen perusteella. Pedagoginen selvitys laaditaan aina, kun oppilaan koulunkäynnissä tapahtuu muutoksia erityisen tuen vaiheessa.

Erityisen tuen päätöstä varten oppilaan on täytynyt saada sekä yleistä että tehostettua tu-kea. Erityisen tuen vaiheessa kaikki tukimuodot ovat käytössä mahdollisuuksien mu-kaan. Huoltajien kanssa tehdään yhteistyötä. Tavoitteena on huolehtia oppilaan kasvusta ja oppimisesta niin, että hän saa perusopintonsa suoritettua ja kykenee löytämään itsel-leen sopivan jatko-opintopaikan.

Oppimisen tavoitteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa eli HOJKSissa, jonka luokanopettaja tai luokanvalvoja laatii yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa. E-päätöksessä päätettyjen yksilöllistettyjen oppimäärien tavoitteet laatii luokanopettaja tai aineenopettaja. Erityisopettaja voi osallistua HOJKSin laadintaan.