Oppimissuunnitelmassa kuvataan oppilaan oppimista ja etenemistä opinnoissa sekä sovitaan tarvittavista tukitoimista. Se voidaan laatia yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa osana yleistä tukea ja se tulee laatia, mikäli oppilas on tehostetun tuen piirissä. Oppimissuunnitelma selkeyttää eri toimijoiden vastuita ja helpottaa oppilaan edistymisen seuraamista.

Joskus oppilaan suoriutuminen oppiaineesta voi olla hankalaa. Tämä voi johtua oppimisen vaikeuksista, psyykkisen tai fyysisen terveyden horjumisesta ja käyttäytymis- tai motivaatio-ongelmista. Oppilas voi kokea jonkun oppiaineen ylitsepääsemättömän vaikeaksi, jolloin motivaatio kyseisen aineen opiskeluun on hyvin heikko. Tämä puolestaan lisää hankaluuksia opiskelussa. Mikäli todetaan, että oppilaalla on kuitenkin kyvyt suorittaa kyseisen oppiaineen sisällöt yleisen oppimäärän mukaan, voidaan oppilaalle laatia oppimissuunnitelma, jossa oppiaineksen sisältöä painotetaan niin, että oppilaan kanssa keskitytään keskeisimpään ainekseen. Tällöin oppilaan tulee olla tehostetun tuen piirissä.

Painoalueet tulee kirjata oppimissuunnitelmaan selkeän yksiselitteisesti ja ne sovitaan yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa. Opetuksessa keskitytään sovittujen asioiden opettamiseen. Arviointi suoritetaan vertaamalla oppilaan osaamista yleisiin tavoitteisiin. Oppilas siis arvioidaan oppiaineen yleisten tavoitteiden mukaan, ja oppimissuunnitelmaan kirjataan, mitä arvosanaa oppimissuunnitelmaan kirjattujen sisältöjen hyvä osaaminen yleisten tavoitteiden mukaan vastaa. Oppimissuunnitelma tehdään etukäteen yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa.

Tiettyjen oppiaineiden sisältöjen painottamisen hyöty on siinä, että se vähentää oppilaalta vaadittuja oppiainesisältöjä. Oppilas tietää itsekin, ettei hänen tarvitse hallita kaikkea ja hän saa enemmän aikaa panostaa keskeisiin asioihin. Samalla myös ehkäistään tilannetta, jossa oppilas ”rämpii” eteenpäin läpäisten kurssit niukasti hallitsematta oppiaineen keskeisimpiä asioita. Oppimissuunnitelmalla voi olla keskeinen rooli koulumotivaation lisäämisessä.

Käytännön opetustyön helpottamiseksi useilla oppikirjakustantajilla on olemassa ”karsittuja” kirjoja, joita voidaan käyttää rinnakkain tavallisen oppikirjan kanssa. Tällöin oppilas, jolla on oppimissuunnitelma ja painotettu oppisisältö, voi helposti opiskella tavallisessa luokassa, vaikka hänen tavoitteensa on hallita keskeisimmät sisällöt.

Oppimissuunnitelman tekemiseen ja oppisisältöjen painottamiseen saa opetussuunnitelmasta hyvän avun. Opetussuunnitelmaan on kirjattu selkeästi oppiainekohtaiset tavoitteet vuosi-luokittain. Lisäksi nivelvaiheisiin on kirjattu hyvän osaamisen kuvaukset sekä päättöarviointiin kriteerit arvosanalle 8. Näiden avulla voidaan tehdä oppimissuunnitelma, jossa tavoitteena on esimerkiksi arvosana 6.

Johan sählää kielten tunneilla. Hän saa tunnin aikana yleensä tehtyä vain muutamia yksit-täisiä kohtia tehtävistään. Opettajasta tuntuu, että hän vain häiriköi, ei edes yritä opiskella kieltä. Opettajan mielestä Johan pystyisi parempaan, kun vain paneutuisi opiskeluun. Psy-kologin testauksessa ilmeni, että Johanilla on luki-vaikeus ja kielten opiskelu on hänelle hyvin työlästä sen vuoksi. Koulussa päädyttiin tekemään Johanille oppimissuunnitelma englantiin ja ruotsiin. Hän sai käyttää saman kirjasarjan ”karsittuja” työkirjaversioita ja tavoitteli yleisopetuksen arvosanaa 6. Lisäksi hän sai tarvittaessa laaja-alaista erityisopetusta. Käyttäytymisen ongelmat ovat poistuneet ja Johan on oppinut molemmissa kielissä keskeisintä ainesta saavuttaen tavoitearvosanansa.